Schoolcommissie

 

Wie zijn wij?

Naast de medezeggenschapsraad, de oudervereniging en de overblijfcommissie heeft KBS De Bongerd ook al jaren een schoolcommissie.

De schoolcommissie bestaat momenteel uit Paul de Raad, Edwin Tiebot, Agnes Schutte en Ellen Pohlmann.
 

Wat doet de schoolcommissie?

De schoolcommissie vervult op onze school de rol van klankbordgroep. De afgelopen jaren organiseerde de schoolcommissie 1 klankbordavond per jaar waarbij aan de hand van een gespreksthema met ouders uit verschillende groepen werd gesproken. Adviezen die daaruit voortvloeiden werden vervolgens gedeeld met de directeur van de school.

Daarnaast werden er tijdens het overleg tussen de schoolcommissie en de directeur onderwijskundige en organisatorische zaken gedeeld.
 

Schoolcommissie iets voor u?

Op dit moment zoekt de schoolcommissie nog versterking van een ouder uit groep 1, 2, 3 en 5. Deze groepen zijn met de huidige bezetting in de schoolcommissie namelijk niet vertegenwoordigd.

U kunt informatie inwinnen bij de huidige schoolcommissieleden. Wilt u zich aanmelden als nieuw schoolcommissielid? Dan het verzoek contact op te nemen met Paul de Raad. Zijn mailadres is paul@lavra.nl
 

Hoe vaak komt de schoolcommissie bij elkaar?

De schoolcommissie komt zo’n 5x op jaarbasis samen.
 

Wat zijn speerpunten voor schooljaar 2017/2018?

Voor schooljaar 2017/2018 stelt de schoolcommissie in samenspraak met de directeur de volgende speerpunten / acties centraal:

  1. Meningen, gevoelens bij ouders peilen en advies inwinnen op basis van onderwerpen die er op dat moment of in dat schooljaar spelen binnen de school. Een thema waar de schoolcommissie in samenspraak met de directeur in gaat investeren is: Het leefklimaat in de klassen en school als geheel. Niet vanuit het gevoel dat het klimaat in de school en op het plein helemaal niet deugd. Dat zeker niet, maar wel vanuit een waarneming dat het beter kan en moet. Als schoolcommissie gaat het vervolgens om: Wat horen we van ouders? Hoe wordt dit ervaren bij hen? Hoe zit dat in de verschillende groepen? Wat zijn de geluiden die je hoort nu het team hier mee aan de slag is gegaan. Ervaren en zien ouders progressie?
  2. In maart / april 2018 organiseert de schoolcommissie wederom de jaarlijkse klankbordavond. Het gespreksthema wordt het overblijven. Dit thema is drie jaar geleden ook onderwerp van gesprek geweest. Echter willen we op deze klankbordavond nadrukkelijk uw advies vragen. Zoals u eerder heeft kunnen lezen in de brief over het overblijven zal de komende periode onderzocht worden hoe de overblijf vanaf september 2018 vorm gegeven gaat worden. Dit zal in ieder geval niet meer op de huidige manier zijn. De school wil in samenspraak met de schoolcommissie op de klankbordavond van maart / april 2018 een groep ouders de verschillende scenario’s met de mogelijke gevolgen voor wat betreft het overblijven voorleggen. De groep ouders heeft hierin een adviserende rol.
  3. Hoe kunnen we nog meer ouders activeren tot deelname, hulp en betrokkenheid bij school? In dit schooljaar is het streven dat de schoolcommissie, de medezeggenschapsraad en de oudervereniging op een aantal dezelfde avonden samenkomen.Dit om elkaar te ontmoeten, elkaar daar waar nodig te informeren en adviezen en meningen te delen.