MR 2019-2020
 
 
Samenstelling MR:

Namens de ouders:
Voorzitter:                  
Chantal de Grutter       
GMR lid:                
Bert Muskee               

Afgevaardigde team:
Kim Hogeman       
Irma Koenjer              

                                  
Directeur                     
Ruben van der Woude
 
Contact: mr.debongerd@mijnplein.nl
 
Jaarlijks terugkerende stukken waarbij MR goedkeurings- of adviesrecht heeft
 
Document
Actie MR
Periode
Begroting
Advies
Begin december
Jaarverslag
Advies
September
Jaarrekening
Advies
Begin juni
Vakantierooster
Advies
Maart
Samenstelling formatie
Goedkeuring personeelsgeleding MR
Maart (concept) en juni
Schoolgids
Goedkeuring
Begin juni
Jaarverslag MR-SC
Ter kennisneming voor schoolleiding, personeel en ouders
Oktober
Schoolplan(*)
Goedkeuring
 
 
(*) eenmaal in de vier jaar
 
 
Vaste agendapunten:
  1. Opening
  2. Wijzigingen/ extra agendapunten
  3. Notulen vorige vergadering
  4. Mededelingen/ ingekomen stukken
  5. Onderwijs
  6. Personeel
  7. Financiën en Beheer
  8. Organisatie en Communicatie ouders/externen
-Overblijven
9. Bescheiden ter kennisgeving
10. Ter goedkeuring
11. Vanuit de GMR
12. Rondvraag
13. Volgende vergadering
 
14. Sluiting